• Lorem ipsum

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Loontjens Biljarts B.V. (Loontjens) gevestigd Dam 21, 4331 GE Middelburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 73548960.

 1. Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en orderbevestiging van Loontjens en op alle overige overeenkomsten tussen Loontjens en afnemer, met uitsluiting van de eventuele voorwaarden van de afnemer. Als de afnemer een consument is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en de koop derhalve kwalificeert als een consumentenkoop in de zin van artikel 7:5 lid 1 BW, zijn in afwijking van de gewone bepalingen de afwijkingen voor consumenten van toepassing. Indien geen afwijking is opgenomen, gelden de gebruikelijke bepalingen voor afnemers.
  • Afwijkingen op en aanpassingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging daarvan door Loontjens.
  • In geval van strijdigheid tussen een bepaling van deze algemene voorwaarden en een bepaling van een bijzondere overeenkomst of een orderbevestiging, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst of orderbevestiging.
 2. Aanbiedingen en bestellingen
  • Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Loontjens zijn vrijblijvend; Loontjens is pas gebonden na aanvaarding van een bestelling zoals bedoeld in artikel 2.2. Door Loontjens genoemde maten, gewichten en andere specificaties vormen slechts een indicatie.
  • Een bestelling van een afnemer wordt slechts geacht te zijn geaccepteerd indien Loontjens:
   1. de bestelling schriftelijk heeft aanvaard door middel van een orderbevestiging of overeenkomst; of
   2. aangevangen is met de uitvoering van de bestelling.
  • Bestellingen zijn voor de afnemer definitief van zodra Loontjens hiervan kennis heeft genomen. De afnemer kan zijn bestelling niet annuleren of wijzigen zonder schriftelijke instemming van Loontjens. Consumenten hebben totdat veertien dagen zijn verstreken nadat de bestelling ontvangen is, zoals bedoeld in artikel 6:230o lid 1 sub b, het recht de koop te ontbinden. De kosten van terugzending dient de consument zelf te dragen.
 3. Prijzen en betaling
  • Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen van Loontjens in euro's, exclusief BTW. In geval van koerswijzigingen is Loontjens gerechtigd de prijzen aan te passen, ook nadat afnemer een bestelling geplaatst heeft. Indien de afnemer een consument is, heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden als Loontjens de prijs binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst verhoogt.
  • Tenzij anders overeengekomen, dient de afnemer de bestelling bij vooruitbetaling te voldoen. Bestellingen dienen te worden betaald via de door Loontjens aangeboden betaallink of, indien zo overeengekomen, via een bankoverschrijving.
  • Bij niet-tijdige nakoming van een betalingsverplichting is de afnemer van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is de afnemer een rente verschuldigd aan Loontjens van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de datum van het verzuim, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 500 per factuur.
  • De afnemer is niet gerechtigd om bij betaling verrekening of enigerlei korting toe te passen, noch om betaling op te schorten, ook niet in geval van klachten, behoudens andersluidend en uitdrukkelijk akkoord van Loontjens. Consumenten kunnen betaling opschorten voor zover dat op grond van de wet gerechtvaardigd is.
  • Zolang de afnemer niet de volledige prijs heeft voldaan voor de levering van producten, blijft Loontjens de exclusieve eigenaar daarvan, ook al zijn de producten vermengd, verwerkt of overgedragen. De afnemer machtigt Loontjens om alle ruimtes toebehorend aan afnemer dan wel met afnemer gelieerde derden betreden om Loontjens in staat te stellen de producten in haar macht te krijgen en te (doen) inspecteren.
 4. Levering en overgang risico
  • Levering van producten vindt plaats af magazijn (ex works, EXW) van Loontjens. Indien de afnemer verplicht is een aanbetaling te doen, is Loontjens gerechtigd de levering op te schorten totdat de aanbetaling ontvangen is. Vanaf het tijdstip van levering, dan wel van zodra de afnemer in gebreke is voor afneming, gaat het risico over op de afnemer.
  • Loontjens zal namens en voor rekening van de afnemer het transport laten verzorgen alsmede, indien verzocht door de afnemer, de verzekering van de producten tijdens het transport. De kosten hiervan worden doorbelast aan de afnemer. Overhandiging aan de vervoerder geldt als levering aan de afnemer. Indien de afnemer een consument is en partijen bezorging van de producten overeengekomen zijn, gaat het risico pas over bij aflevering aan de consument of een door hem aangewezen derde.
  • Indien de afnemer door Loontjens opgevraagde informatie niet tijdig verstrekt, wordt de verwachte leverdatum, zijnde de dag waarop de producten aan de vervoerder worden overhandigd, verdaagd in overeenstemming met de vertraging.
  • Indien de afnemer a) nalaat te voldoen aan enige van zijn verplichtingen uit hoofde van zijn bestelling, een overeenkomst of deze algemene voorwaarden, b) zijn onderneming staakt of daartoe het voornemen heeft, c) zijn faillissement of uitstel van betaling aanvraagt, d) failliet wordt verklaard of aan hem surseance wordt verleend, e) een regeling treft met een crediteur, of f) geliquideerd wordt, is afnemer van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verplicht alle vorderingen die Loontjens op hem heeft onmiddellijk te betalen, terwijl Loontjens alsdan gerechtigd is om de uitvoering van een bestelling op te schorten, af te breken of reeds geleverde nog niet betaalde producten retour te ontvangen:
 5. Garantie
  • Loontjens staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken bij normaal gebruik. De afnemer is gehouden de geleverde zaak onmiddellijk bij ontvangst te controleren op eventuele gebreken. Tenzij de afnemer een consument is, is Loontjens echter niet gehouden tot garantie voor de zichtbare gebreken, alsook niet voor de verborgen gebreken waarvan zij geen kennis had.
  • Bij gebreken die onder de garantie vallen heeft de afnemer, naar de keuze van Loontjens, recht op herstel, (gedeeltelijke) vervanging of (gedeeltelijke) terugbetaling van het aankoopbedrag. De afnemer kan geen aanspraak maken op enige andere remedie, tenzij hij een consument is, in welk geval hij aanspraak kan maken op alle remedies die de wet hem toekent. De kosten van vracht, montage en demontage, verpakking, reis- en verblijfskosten zijn indien het gebrek onder de garantie valt voor rekening van Loontjens vanaf fabriek.
  • Loontjens is ontheven van iedere garantieverplichting indien afnemer of een derde het product niet in overeenstemming met de gebruiks- en installatievoorschriften of de in acht te nemen zorgvuldigheid heeft behandeld.
  • Behalve indien de afnemer een consument is, zal de garantieverplichting van Loontjens ten opzichte van haar afnemer – ongeacht hetgeen in dit artikel is vermeld – nimmer verder strekken dan de garantie die Loontjens van haar leverancier ontvangt voor die zaken en onderdelen die niet door Loontjens zelf zijn vervaardigd en voor zoveel haar leverancier verhaal biedt.
 6. Klachten
  • Klachten met betrekking tot een product of een factuur dienen binnen acht dagen na ontvangst door de afnemer, of in geval van niet-zichtbare gebreken binnen acht dagen nadat de afnemer met de gebreken bekend is geworden, via het e-mailadres [email protected] schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Loontjens. Later ingediende klachten zijn niet ontvankelijk. Voor consumenten geldt voor gebreken aan producten een klachttermijn van twee maanden vanaf ontdekking van het gebrek.
  • Na ontvangst van een klacht zal Loontjens deze zo snel mogelijk beoordelen. De afnemer verleent hieraan zijn volledige medewerking, bijvoorbeeld door op verzoek van Loontjens het product op te sturen en door Loontjens of een door haar aangewezen derde toegang te geven tot zijn bedrijf. Behalve indien de afnemer een Consument is, geschieden retourzendingen franco, voor risico van afnemer en slechts na schriftelijke toestemming van Loontjens, zonder afbreuk te doen aan hetgeen is bepaald in artikel 5.2.
  • Indien de afnemer na afwijzing van de klacht door Loontjens volhardt in zijn klacht, wijst Loontjens een onafhankelijke derde aan, die een bindend advies zal uitbrengen naar aanleiding van de klacht. Partijen zullen beide volledige medewerking verlenen aan het onderzoek van de adviseur.
  • In afwijking van artikel 6.3 is de afnemer die een Consument is gerechtigd om te kiezen voor beslechting van het geschil door de rechter die volgens de wet bevoegd is. De afnemer dient deze keuze te maken binnen een maand nadat Loontjens op grond van artikel 6.3 een onafhankelijke derde heeft aangewezen. Indien Loontjens c.q. de bindend adviseur een klacht met betrekking tot een product gegrond acht heeft de afnemer uitsluitend recht op de in artikel 5.2 genoemde remedies. Een gegronde klacht met betrekking tot een factuur kan slechts tot aanpassing van de factuur leiden.
 7. Overmacht
  • Loontjens kan in geval van overmacht de nakoming van haar verbintenissen opschorten. In geval van blijvende overmacht, is Loontjens blijvend bevrijd van haar verbintenissen ten aanzien van de afnemer. Overmacht leidt nimmer tot aansprakelijkheid voor schade die afnemer dientengevolge mocht lijden.
  • Onder overmacht wordt mede begrepen waterschade, molest, brand, staking, bovenmatig ziekteverzuim, transportproblemen, overheidsmaatregelen, technische complicaties en bedrijfsstoringen bij Loontjens of haar leveranciers.
 8. Diversen
  • Loontjens is nimmer aansprakelijk voor door afnemer of derden geleden schade in verband met door Loontjens geleverde producten of diensten, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Loontjens of indien de afnemer een consument is.
  • Partijen zullen vertrouwelijk omgaan met alle informatie die zij van de andere partij ontvangen.
  • Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd zou worden behouden de overige bepalingen hun rechtsgeldigheid, en heeft Loontjens het recht de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met de doelen en effecten van de oorspronkelijke bepaling.
  • Levertijden en andere voor Loontjens geldende termijnen zijn nimmer fataal.
 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op alle overeenkomsten met Loontjens is, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  • In geval van geschillen die niet in der minne geregeld kunnen worden, verbinden partijen zich ertoe om binnen 15 dagen na het verzoek daartoe een bemiddeling te starten. Indien bemiddeling niet binnen 30 dagen tot een vergelijk leidt, zullen beide partijen gerechtigd zijn het geschil voor te leggen aan de rechter. Voor de rechterlijke beoordeling van geschillen is uitsluitend de rechtbank te Rotterdam bevoegd.
  • Indien de afnemer een consument is, heeft hij gedurende een maand nadat Loontjens een beroep heeft gedaan op de wijze van geschilbeslechting bedoeld in artikel 9.2 het recht om voor de op grond van de wet bevoegde rechter te kiezen.